Klubben Diverse

Har du spørgsmål til klubben, er du velkommen til at kontakte os

Vedtægter for Friday the 13th ACC Denmark, stiftet den 13. Maj 2011

Vedtægterne er senest revideret og godkendt på Generalforsamling d. 26. Februar 2012


1. Formål:

At skabe, bevare og aktivt bruge amerikanske biler i Danmark i en positiv atmosfære.


2. Klubben:

1) Består dels af en styregruppe og dels af de medlemmer, som efterfølgende optages i klubben.

Der er ingen formand i denne klub, men derimod en styregruppe med fælles ansvar. Beslutninger træffes ud fra flertalsafstemninger.

2) Styregruppen kan udvides, hvis der er enighed derom i styregruppen.


3. Medlemmer:

1) optagelse/indmeldelse i Friday 13 th. ACC – kræver at aspiranten udviser godt kammeratskab og har en positiv indstilling til at være et aktivt medlem. Alle medlemmer forventes at byde ind med initiativer til ture og happenings.

2) Ekskludering/udmeldelse kan ske ved at styregruppen på et møde træffer beslutning herom, eller ved at medlemmet selv tager skridt dertil.


4. Medlemskab:

Ved indmeldelse skal der betales forud for 3 mdr. og man er først medlem, når betaling har fundet sted. Herefter kan der betales pr. måned/kvartal/årligt efter eget valg. Der betales for hvert aktivt medlem – hjemmeboende børn uden egen bil er gratis dækket ind.

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen og dækker medlemskab af FDA, udgifter til klubbens hjemmeside samt fotoalbum etc.

Betaling kan ske til kassereren ved fremmøde på en klubaften. Restance accepteres kun ved aftale med kassereren.


5. Vedtægter:

1) Ændringsforslag til vedtægterne skal afleveres til styregruppen og efterbehandles på næstkommende generalforsamling. Der kan indkaldes til generalforsamling med 4 ugers varsel.

2) Ændringsforslag til/om styregruppen kan kun styregruppen behandle.


6. Hæftelse:

Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller styregruppen nogen personlig hæftelse.


7. Opløsning:

Ved opløsning af klubben vil eventuelt overskud blive overdraget til FDA – Forenede Danske Amerikanerbilsklubber.
Styregruppen består af:


Jimmy Pilsgaard, Christina Pilsgaard og Martin Svane